Aktivátor CA, 150 ml, spray

Neohodnoceno
Dostupnost Skladem (1 ks)
Můžeme doručit do:
22.5.2024
Kód: 154-KAV56.9958.CZ
177 Kč 146 Kč bez DPH
Aktivátor CA, 150 ml, spray
Neohodnoceno

• Aktivátor k urychlení vytvrzování rychleschnoucích CA lepidel
• Vhodné pro lepidla Titebond Instant


Aktivátor CA pro rychleschnoucí kyanoakrylátová (CA) lepidla v 150 ml aerosolovém balení. Slouží k urychlení vytvrzování rychleschnoucích lepidel Titebond Instant a jiných v podmínkách nepříznivých pro jejich přirozené vytvrzování: v suchém prostředí, v chladu, při lepení neaktivních materiálů nebo při aplikaci silné vrstvy lepidla. Produkt nesmí být používán při lepení materiálů, které nejsou odolné vůči organickým rozpouštědlům (např. pěnový polystyren).

Použití: Aktivátor se nanáší ze vzdálenosti 20-25 cm na čisté a suché plochy, optimální rozsah pracovních teplot je +10°C až +30°C.

Aplikovat jej můžete jedním ze dvou základních postupů:
Malé díly: Aktivátor naneste na jednu lepenou plochu a nechte zaschnout (zůstává aktivní několik hodin). Poté naneste lepidlo na druhou styčnou plochu a díly přiložte.
Velké díly: Lepidlo naneste na jednu styčnou plochu, díly přitiskněte a spoj přestříkněte aktivátorem.

Skladování: v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu (při teplotě +5°C až +25°C). Nevystavujte teplotám pod +2°C.

Životnost: Při dodržení podmínek správného skladování je zaručena trvanlivost v neotevřeném originálním balení po dobu 1 roku při zachování výše uvedených vlastností produktu.

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

 


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222    Extrémně hořlavý aerosol.
H229    Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H302    Zdraví škodlivý při požití.
H336    Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411    Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102    Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210    Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211    Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251    Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261    Zamezte vdechování aerosolů.
P271    Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P304+P340    PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410+P412    Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501    Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Doplňkové parametry

Kategorie: Lepidla
Hmotnost: 0.135 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: